Het CIZ treft in de resterende periode van dit jaar de laatste voorbereidingen om in 2015 van start te kunnen gaan als poortwachter van de Wet langdurige zorg (Wlz). In het onderstaande overzicht leest u hoe de situatie er per 1 januari 2015 uitziet vanuit ons perspectief.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  wet is per 1 januari 2015 niet meer van toepassing. Het CIZ komt in beeld als iemand echt niet meer alleen thuis kan wonen en permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft.

Op 31 december 2014 eindigt de mogelijkheid van indicatiestelling voor AWBZ-zorg via taakmandaat door zorgaanbieders. Indicatiebesluiten voorbereiden via Indicatiemelding ZZP 80+, HiT’s,=verlenging, of SIP’s=verkorte aanvraag voor 2 jaar, kan dan niet meer. In 2015 is bij ieder te nemen indicatiebesluit persoonlijk contact tussen een aanvrager en een CIZ-medewerker. Een zorgaanbieder kan dan nog wel namens een cliënt (digitaal) zorg aanvragen die vanuit de Wlz wordt gefinancierd, mits gemachtigd door die cliënt. Dit houdt in dat er voor elke nieuwe indicatie aanvraag, ook voor de verlenging van de indicatie, een volledige aanvraag gedaan moet worden. Getekend Aanvraagformulier, CIZ zorgbehoeften formulier, relevante medische gegevens, ziektekostenverzekering op orde en een kopie van een identiteitsbewijs.

Zorgaanvragen

(Digitale) aanvragen voor zorg vanuit de AWBZ via Portero (ICT-systeem van het CIZ)  kunnen tot uiterlijk 31 december 12.00 uur ingediend worden, daarna niet meer. Bij Zorgbemiddeling tot 19 december i.v.m. de kerstvakantie.

Aanvragen van indicaties voor AWBZ-zorg waarvan de geldigheid tot vóór 15 februari 2015 verstrijkt, kunnen tot 31 december worden ingediend.

Aanvragen vanaf 1 januari 2015 worden afgehandeld conform wet- en regelgeving Wlz.

Zorgaanbieders kunnen vanaf 2 januari 2015 digitaal zorg vanuit de Wlz aanvragen via Portero. Spoedaanvragen doen is dan niet langer mogelijk.

Op geldige AWBZ-indicaties kan in 2015 het overgangsrecht van toepassing zijn. Meer hierover is te vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

 

Op verzoek van het ministerie van VWS richt het CIZ voor gemeenten een digitaal register in, met daarin alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-aanspraak gaat niet samen met een maatwerkvoorziening in de Wmo 2015.

Via het digitale register kan iedere gemeente straks bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft. De aansluiting verloopt via het Inlichtingenbureau (IB). Een gemeente kan via het IB op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) aangesloten worden op de Wlz-registertoets. Met het register voldoet het CIZ aan de wettelijke opdracht om Colleges van B&W in staat te stellen om samenloop van Wmo-ondersteuning en zorg vanuit de Wlz te controleren.

 

Informatie

Op ciz.nl vindt u veel informatie, waaronder diverse AWBZ-rapportages met beleidsinformatie. Via ciz.nl geven wij de komende tijd ook (uitgebreider) antwoord op vragen zoals:

  • Welke cliënten komen voor de Wlz in aanmerking?
  • Hoe kan zorg vanuit de Wlz worden aangevraagd?
  • Welke criteria gebruikt het CIZ bij de beoordeling van aanvragen?
  • Bij welk CIZ-kantoor moet ik zijn?
  • Hoe worden aanvragen afgehandeld?
  • Wat kan ik straks met mijn UZI-pas?
  • Welke wijzigingen treden op in het Portero contract?

 

Via ciz.nl kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief ‘CIZ info’, waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen.

Op 8 december aanstaande is het congres In voor zorg in Den Haag (World Forum). Daar geven Hans Ouwehand, vice voorzitter Raad van Bestuur van het CIZ en Birgit van Veldhuizen, unitmanager Relatiebeheer en Externe Toetsing een toelichting op de Wlz en de rol van het CIZ als poortwachter.

Het KlantContactCentrum van het CIZ blijft de eerste drie maanden van 2015 bereikbaar.

Een Handboek Wlz is binnenkort beschikbaar op ciz.nl.

Veel informatie over de (langdurige) zorg en de Wlz is ook te vinden op diverse handige websites:

 

Terugwerkende kracht

In de Wlz is wel de mogelijkheid opgenomen dat, zodra overduidelijk is dat iemand per direct onder de zorg vanuit de Wlz valt, de desbetreffende cliënt onmiddelijk in zorg genomen kan worden. Het CIZ indiceert dan binnen twee weken en kan het besluit dan eventueel met terugwerkende kracht laten ingaan vanaf het moment dat de zorg is gestart.

Het CIZ  beoordeelt vanaf 1 januari 2015 aan de hand van de dan geldende beleidsregels en wet- en regelgeving, of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Belangrijkste beoordelingscriteria hierbij:

  • De zorgbehoefte moet blijvend zijn;
  • Iemand heeft 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig.

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft het ministerie van VWS het CIZ, Vektis en CAK verzocht cliëntgegevens aan gemeenten over te dragen. Voor die overdracht selecteert het CIZ cliënten en hun indicatiegegevens die per 1-1-15 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Print Friendly, PDF & Email