Op 2 december sprak de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Van Rijn van VWS over verslavingszorg. Tijdens dit algemeen overleg stelden de Kamerleden verschillende onderwerpen aan de orde. De belangrijkste onderwerpen uit het debat en de reactie van de staatssecretaris of minister leest u hieronder in het korte verslag.

Visie op Verslavingszorg
Tijdens het AO verslavingszorg komen er vanuit verschillende partijen complimenten voor de verslavingszorg, onder andere voor de meer evidence based behandelingen, de transparantie, de afname van de klinische capaciteit en de afname van de kosten.

Er is gesproken over het huidige drugsbeleid van het ministerie van volksgezondheid, dit zou verouderd en weinig innovatief zijn. Zo zijn er nieuwe verslavingen bijgekomen en moet het huidige drugsbeleid worden aangepast aan de huidige tijd, met oog voor ontwikkelingen in de jongerencultuur. Er is behoefte aan een moderne en realistische visie vanuit VWS (en niet alleen vanuit VenJ) op verslavingszorg. Daarnaast is er behoefte aan een meer pro-actieve agenda. Staatssecretaris van Rijn geeft aan dat er medio zomer een visiedocument/innovatie document wordt uitgebracht. Daarnaast wil hij de discussie voeren over wat we als ‘normaal’ zijn gaan zien, wat dat niet is. Als voorbeeld noemt staatssecretaris Van Rijn dat een glas met sigaretten op tafel bij een verjaardag in het verleden werd gezien als ‘normaal’, waarbij het beeld nu is verandert. Aan de hand van onderzoeken (Trimbos) en dit maatschappelijke debat wordt een duidelijke keuze/visie opgesteld.

Treatment gap
Er wordt ook gevraagd naar de zogenoemde ‘treatment gap’, hoe kan dit worden verklaard en hoe zorgen we dat het bereik van de zorg wordt vergroot? Hierop antwoord staatssecretaris Van Rijn dat er een groot taboe ligt op verslaving. Hij herkent het bestaan van de treatment gap. Met preventie en voorlichting moet dit geprobeerd worden op te vangen.

Anonieme e-health en subsidies
Een ander onderwerp tijdens het AO zijn de anonieme e-health en internetplatforms. Deze initiatieven zijn effectief en laagdrempelig, echter het is moeilijk om in aanmerking te komen voor de subsidies. D66 stelde hier vragen over. De staatssecretaris geeft aan hier naar te kijken.

Kindcheck
Mevr. Rebel van de PvdA geeft aan dat er grote zorgen zijn om kinderen waarvan de ouders kampen met een verslaving. Bij de intake zou er met een ‘kindcheck’ aandacht moeten zijn voor de kinderen van een verslaafde, waarna deze kinderen doorverwezen worden naar preventie. GGZ Nederland heeft voor het AO (n.a.v. nieuwsberichten rondom de kindcheck) aangegeven dat deze kindcheck al geldt voor alle instellingen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen, dus ook voor de verslavingszorg. Mevr. Rebel geeft aan niet te pleiten voor een nieuwe kindcheck, maar voor bewustwording voor deze specifieke groep. Zij geeft aan dat ze signalen heeft ontvangen dat de kindcheck in de verslavingszorg niet structureel wordt toegepast. Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat er in 2015 een quickscan wordt uitgevoerd naar het gebruik van de kindcheck in de verslavingszorg.

GHB
Ter voorbereiding op het AO is GGZ Nederland in brieven aan de leden van de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer ingegaan op de stijging van het aantal GHB verslaafden. Uit het ZiN-rapport blijkt dat er een verschuiving is in de reguliere verslavingszorg waarbij in toenemende mate klinische capaciteit wordt ingezet voor GHB-verslaafden. GGZ Nederland heeft in haar brief aangegeven dat het aantal GHB-verslaafden stijgt en hierdoor een forse wissel trekt op de afspraken die de verslavingszorg in het kader van het Bestuurlijk Akkoord heeft gemaakt over beddenreductie. Mevr. Bruins Slot heeft de staatssecretaris gevraagd hierover met GGZ Nederland in gesprek te gaan. Hij gaf aan dit te willen doen voor 1 februari 2015.

Gokverslaving
Mevr. Bruins Slot heeft gevraagd om een nulmeting naar gokverslaving uit te voeren, om zo de ontwikkeling na verandering van de wetgeving te blijven volgen. Minister Opstelten geeft aan dat er cijfers zijn, namelijk van ‘Gokken in kaart’ (2012). Daarnaast zijn er cijfers van het WODC. Er is behoefte aan een update van de cijfers, in dit kader geeft minister Opstelten aan dat er een nieuwe meting komt in 2017. Mevr. Bruins Slot geeft aan dat de nulmeting op het juiste moment moet plaatsvinden, namelijk net voor de ingang van nieuwe wetgeving. Volgens mevr. Bruins Slot is 2017 hiervoor te laat en zal ze per motie om een eerder onderzoek vragen.

THC
Medio 1e kwartaal volgt de beantwoording van de vragen uit het rondetafelgesprek rondom THC.

Richtlijnen vanuit het veld
In de beleidsreactie van de Minister van VWS op het ZiN-rapport zal zij ingaan op de effectiviteit van behandelingen. Staatssecretaris van Rijn hecht veel belang aan richtlijnen uit het veld over kwalitatief goede zorg, om zo ook goed het gesprek met verzekeraars aan te kunnen gaan.

Aansluiting verslavingszorg in en na detentie
Tijdens het AO is gevraagd naar de verslavingszorg tijdens detentie en de aansluiting met de verslavingszorg na detentie. Er is eveneens gevraagd hoe snel de behandeling van gedetineerden wordt ingezet. Minister Opstelten heeft aangegeven dat hij geen antwoord kan geven op de termijn waarop de behandeling wordt ingezet, aangezien dit maatwerk is. Daarnaast is minister Opstelten van mening dat de zorg in de PI’s goed wordt opgepakt.

Vervolg
Het algemeen overlegt krijgt een voortgezet algemeen overleg, dat nog voor het Kerstreces wordt ingepland. Tijdens dit VAO zullen Kamerleden moties indienen.

Print Friendly, PDF & Email