De minister van VWS en veldpartijen vinden het vanuit het oogpunt van kwaliteit en controleerbaarheid van belang dat er duidelijkheid is over de definitie van hoofdbehandelaarschap. In de brief die de minister in de zomer van 2013 aan de Tweede Kamer schreef, benoemde zij daarbij een limitatieve lijst van beroepen die vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap. Ook kondigde zij onderzoek aan “om toe te kunnen werken naar een op inhoudelijke gronden gebaseerde norm voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ”. Een van de onderzoeken zou daarbij gericht zijn op het in kaart brengen van cliëntenperspectieven op hoofdbehandelaarschap. Het Trimbos-instituut is gevraagd om, in samenwerking met het Landelijk Platform GGz, deze opdracht uit te voeren. Het onderzoek is inmiddels afgerond en in dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Print Friendly, PDF & Email