De brancheorganisaties maken zich grote zorgen over de opstapeling van de wijzigingen en de haalbaarheid van de informatievoorziening en ICT, die de transities Langdurige Zorg en de Jeugdwet teweegbrengen. Deze zorgen zijn telkens gedeeld met het ministerie van VWS en er is aangedrongen op diverse oplossingsmogelijkheden.

Op 14 november jl. heeft een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met staatssecretaris Van Rijn over de ondersteuning door ICT en de noodzakelijke aanpassing van de administratieve organisatie voor de Hervorming van de Langdurige Zorg en de Jeugdwet.

Geconstateerd is dat het op dit moment niet meer mogelijk is om voor 1 januari nog nieuwe aanpassingen te doen in software, dat veel software nog moet worden opgeleverd en nog niet getest is. Dit betekent dat begin volgend jaar niet alles zal werken zoals het moet en dat de komende tijd nog flink moet worden doorgewerkt om dat volgend jaar wel voor elkaar te krijgen. Partijen willen niet dat cliënten hier de dupe van worden.

Centraal uitgangspunt is dat zowel financiers als aanbieders continuïteit van ondersteuning en zorg bieden. Administratieve en ICT-problemen mogen daarbij niet hinderen. Geleverde zorg en ondersteuning dienen betaald te worden, ook als dit niet ICT-matig wordt ondersteund.

Ook is vastgesteld dat voor aanvang van het contractjaar afspraken moeten worden gemaakt over de duiding van de rechtmatigheid en alle daarbij behorende gevolgen uit wet- en regelgeving en de (contract-)afspraken in 2015. Het ministerie neemt hiertoe het initiatief.

Partijen hebben de notitie ‘ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet’ geaccordeerd (zie bijlage 1). Het ministerie heeft met betrokken partijen – ZN, VNG, ActiZ, VGN, BTN en GGZ Nederland – bestuurlijke afspraken gemaakt waarbij zorgaanbieders gezamenlijk optreden (zie bijlage 2).

Er rest nog zeer kort tijd voor de grote wijzigingen in ICT en in werkprocessen. De brancheorganisaties hopen, dat, dankzij een goede projectorganisatie aan de kant van de zorgaanbieders, veel hobbels geslecht zijn voor 1 januari a.s. Dit zal veel vergen van uw organisatie. Met de gemaakte bestuurlijke afspraken zijn belangrijke zaken geborgd om continuïteit van ondersteuning en zorg mogelijk te maken. Via de gebruikelijke communicatiekanalen wordt u op de hoogte gehouden over de consequenties en voortgang van dit traject.

http://www.ggz-connect.nl/bericht/2917/bestuurlijke-afspraken-tussen-vws-en-brancheorganisaties/document/downloaden/1526/bijlage+1+notitie+BO+ICT+en+aanpassen+administratieve+organisatie+HLZ.pdf

http://www.ggz-connect.nl/bericht/2917/bestuurlijke-afspraken-tussen-vws-en-brancheorganisaties/document/downloaden/1527/Bijlage2+bestuurlijke+afspraken+ICT.pdf

Print Friendly, PDF & Email