Cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag laten verbetering zien tijdens de behandeling door forensische (f)act-teams, zo blijkt uit aangeleverde gegevens van acht forensische (f)act-teams over kenmerken van cliënten en uitkomsten van zorg. De gegevens zijn tussen 2009 en 2011 op twee meetmomenten (met een tussenpoos van gemiddeld een jaar) aangeleverd. De resultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Steeds vaker wordt (flexibele) assertive community treatment ((f)act) ingezet bij forensisch psychiatrische cliënten. Over de effectiviteit van forensische (f)act is/was echter nog weinig bekend. De onderzoekers wilden nagaan in hoeverre (subgroepen van) cliënten die in behandeling zijn bij een forensisch (f)act-team na een jaar veranderingen laten zien in sociaal-maatschappelijk en psychisch functioneren en op justitiële uitkomstmaten.
Cliënten bleken na een jaar significant beter psychisch en sociaal te functioneren, hadden minder politie- en justitiecontacten, werden minder vaak en korter gedetineerd en werden als minder delictgevaarlijk getaxeerd. Het aantal opnames in de ggz, verslavingszorg en forensische zorg bleef gelijk.

Nader onderzoek moet nu uitwijzen of forensische (f)act ook op langere termijn de gewenste effecten sorteert en de status verdient van evidence based practice.

Print Friendly, PDF & Email