Er mag worden gedeclareerd als er betrokkenheid is van een hoofdbehandelaar bij de behandeling. Orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugdpsychologen mogen tot aan de overgang van de Jeugd GGZ naar gemeenten ook hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis GGZ.

De verzekeraar is krachtens de Zorgverzekeringswet bevoegd om nadere afwegingen te maken (ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap) vanuit kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en kan beperkingen aanbrengen die worden vastgelegd in de contracten met zorgaanbieders of in de polisvoorwaarden.

In het onderhandelaarsresultaat GGZ 2014-2017 staat dat verzekeraars mogen afwijken van de lijn van de minister, indien de regionale situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot aantoonbare kwaliteit, toegankelijkheid, aanwezigheid van deskundigheid) daartoe aanleiding geeft. De polisvoorwaarden zijn leidend bij de restitutievergoeding. In geval van naturapolissen kan in voorkomende gevallen afgeweken worden van de condities in de polisvoorwaarden, indien hierover nadere afspraken worden gemaakt in de contracten met zorgaanbieders.

Er zijn geen beperkende regels over het medebehandelaarschap, tenzij de verzekeraar daartoe beperkingen heeft opgelegd in zijn polisvoorwaarden of contracten met zorgaanbieders. Voor dat laatste kan gedacht worden aan een inperking van de zogenaamde verlengde arm constructie. Hiermee kan vanuit kwaliteitsoverwegingen een minimale inzet van de hoofdbehandelaar in de behandeling worden geborgd.

De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Print Friendly, PDF & Email