Het tot stand komen van de voor u liggende richtlijnen voor het gebruik van psychofarmaca zijn het
resultaat van intensieve arbeid van vele medewerkers binnen de Parnassia Groep en vervangt de
versie van 2012. De individuele behandelprotocollen zijn door diverse werkgroepen samengesteld en
door middel van collegiale toetsing verder beoordeeld.
Richtlijnen voor medicatie en zeker ook voor psychofarmaca zijn nooit anders dan een
momentopname. Toch is het van belang om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de
plaats en wijze waarop psychofarmaca gebruikt worden. Wij hopen met deze uitgave hieraan een
bijdrage te hebben geleverd met als resultaat een verbeterde zorg voor de patiënten.
Het is de bedoeling regelmatig een geaktualiseerde versie te laten verschijnen. In formele stukken
binnen de Parnassia Groep zal echter altijd de laatste versie die op het intranet aanwezig is, de
referentie zijn. Voor de goede orde zij vermeld, dat naast medicatie veel andere factoren een rol spelen
in de behandeling. In deze richtlijnen worden daar, waar dit mogelijk is, niet-medicamenteuze
mogelijkheden genoemd, maar niet uitgediept. In de verdere ontwikkelingen van ‘behandelrichtlijnen’
zal daaraan -voor zo ver mogelijk- verder invulling worden gegeven.
Hoewel bij het samenstellen van dit document de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de
Parnassiagroep geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien door gebruik van deze Richtlijnen. Verder verzoeken wij ieder hun eventuele inhoudelijk
commentaar schriftelijk of per email te sturen naar T. Wijtsma, secretariaat
Geneesmiddelencommissie, Parnassia Groep, Monsterseweg 83, 2553 RJ Den Haag; email:
T.Wijtsma@parnassiagroep.nl.
De Richtlijnen Psychofarmaca zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door de zorgprofessional. Voor gebruik als kwaliteitsdocument is schriftelijke toestemming door de Geneesmiddelcommissie van de Parnassiagroep vereist. Voor uitvoeriger informatie over (psycho)farmaca wordt verwezen naar het Farmacotherapeutisch Kompas. De hier gepresenteerde Richtlijnen zijn verenigbaar met die van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en van de American Psychiatric Association.
Print Friendly, PDF & Email