Binnen de GGZ-verpleegkunde bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de verpleegkundige zorg. Het lectoraat GGZ-verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg. De onderzoeksresultaten zijn direct toepasbaar binnen het onderwijs aan verpleegkundigen en agogisch opgeleiden. Lector van het lectoraat is Dr. Berno van Meijel.

Het lectoraat richt zich op urgente thema’s die leven binnen de verpleegkundige zorg. Voorbeelden zijn agressie, zelfverwonding, suïcidaliteit, traumatisering, gedragsproblematiek en verslaving.
Het lectoraat verricht onderzoek om meer kennis omtrent deze thema’s te verkrijgen. In het verlengde hiervan ontwerpt het lectoraat interventieprogramma’s en richtlijnen die praktisch toepasbaar zijn in de verpleegkundige praktijk. Daarnaast ontwerpt het lectoraat ook interventieprogramma’s voor de behandeling en zorg aan specifieke doelgroepen. Voorbeelden zijn de zogenaamde collaborative care programma’s voor patiënten met een bipolaire stoornis, voor patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis en voor patiënten met hematologische kanker die chemotherapie en een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Naast de ontwikkeling van deze interventieprogramma’s richt het lectoraat zich ook op het onderzoek naar de effecten van deze interventieprogramma’s.

Het lectoraat GGZ-verpleegkunde maakt deel uit van het Cluster Nursing van de Hogeschool Inholland. Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen. Kernpartner is de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum waar een belangrijk deel van het (promotie-)onderzoek is ondergebracht. Daarnaast wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Gent. Ook wordt er samengewerkt met het Trimbos Instituut en het NIVEL.

Website lectoraat GGZ-verpleegkunde

Print Friendly, PDF & Email