Marijke van Putten geeft antwoord op vragen over Intensive Home Treatment. Marijke van Putten is lid van de Raad van Bestuur van GGZ Noord Holland Noord.

IHT, Intensive Home Treatment is intensieve behandeling en begeleiding in de eigen omgeving ( thuis) van de cliënt. IHT wordt ingezet wanneer er sprake is van een crisissituatie bij mensen die nog niet in behandeling waren bij de GGZ, of bij mensen die in kortdurende behandeling zijn. De doelstelling is om opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. IHT is er op gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken en ondersteunen van het oplossend vermogen (kracht) van de cliënt en van het systeem om hem of haar heen.  Daarmee is het van meet af aan gericht op herstel.

Risicotaxatie is een belangrijk instrument van het IHT team. Tevens is het team de poortwachter van de kliniek. In geval van een crisissituatie gaat het IHT team de crisis beoordelen en bepaalt of opname noodzakelijk is ivm de veiligheid van de cliënt of diens omgeving. Opname vindt niet zozeer plaats vanuit behandelperspectief, maar met name omdat er redenen zijn waarom de cliënt tijdelijk niet thuis kan zijn. Samen met het kliniekteam, de cliënt en het systeem wordt in een Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG) besproken wat de doelen van opname zijn en wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Aan het einde van een opname vindt een eind ZAG plaats waarin oa wordt besproken of inzet van het IHT na ontslag voortgezet wordt. Het IHT blijft ook tijdens de opname nauw betrokken bij de cliënt. Intensieve samenwerking, bij voorkeur in een zelfde organisatorische eenheid van IHT, kliniek en ADB ( Acute Deeltijd Behandeling) is voorwaarde voor succes.

Een IHT team is multidisciplinair samengesteld: psychiater, psycholoog, verpleegkundigen /spv, ervaringsdeskundige en activiteitenbegeleider. De caseload is max 100 patiënten  in een verzorgingsgebied van 200.000 inwoners. De werktijd is minimaal van 8.30- 23.00 uur, bij voorkeur 7 x 24 uur, zodat de crisisdienst buiten kantoortijden geheel geïntegreerd is. Meerdere keren per week worden alle cliënten middels een IHT bord doorgenomen. Bij deze bespreking is ook de teamleider van de kliniek aanwezig, zodat deze al informatie heeft over welke cliënten mogelijk toch opgenomen gaan worden en welke cliënten weer naar huis kunnen. De kliniek en het IHT team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor voldoende opnamebedden.

 

  • Hoe is dit begonnen, wie zijn erbij betrokken?

Na het succes van FACT in de langdurige zorg waarbij crisis en opname steeds vaker voorkomen kon worden door vroegtijdig opschalen van de ambulante behandeling en langdurende opnames steeds meer gereduceerd konden worden, ontstond de behoefte om deze mogelijkheden ook juist in de kortdurende zorg aan te kunnen bieden. Het voorkomen van bijv. een eerste opname kan veel betekenen voor een cliënt en diens familie. Tevens zou dit er toe kunnen bijdragen dat cliënten en hulpverleners er meer en meer aan zouden wennen dat opname het enige antwoord is op een crisissituatie. Omdat wij in die periode regelmatig contact hadden met een aantal Engelse collega’s raakten wij geïnteresseerd in het CRHT ( Crisis Resolution Home Treatment) team in de UK. Wij zijn met een grote delegatie in Coventry op bezoek geweest en hebben van de Engelse collega’s hun ervaringen, resultaten en aanbevelingen meegenomen en dit met elkaar omgezet naar een Nederlands model. Omdat de Engelsen achteraf ontevreden waren met de naam CRHT omdat het niet zozeer bleek te gaan om het oplossen van crisis maar vooral ook het voorkomen ervan hebben wij ons team de naam gegeven die zij prefereerden: IHT. We hebben samen met medewerkers, cliënten en familievertegenwoordigers het IHT model opgezet en zijn in oktober 2012 met het eerste team gestart. In de maanden daarna zijn de andere 2 regio’s gestart.

 

  • Hoe is het platform IHT georganiseerd?

In de tijd dat wij met IHT bezig waren had ik contact met Bas van Wel van Dimence en bleken zij met eenzelfde exercitie bezig te zijn. Daarop hebben we direct afgesproken de krachten te bundelen ( “working together to make a difference” is het motto van onze Engelse collega’s) en een platform op te richten voor collega’s die met IHT gestart waren of voornemens waren dat te doen. Op die manier konden we onze ervaringen uitwisselen, samen aan een modelbeschrijving werken en onderzoek doen naar de resultaten. Dit bleek in een behoefte te voorzien, want binnen een jaar tijd is het tot een platform uitgegroeid met vele deelnemers. Het is low profile georganiseerd, weinig kosten, veel enthousiasme en inspiratie. Bas van Wel is de voorzitter geworden.

 

  • Hoe reageren patiënten en hun omgeving op IHT?

Uit ons onderzoek blijkt dat klachten en (onvervulde) zorgbehoeften significant afnemen evenals de zorgen van betrokkenen.

Zowel cliënten als hun naast betrokkenen zijn tevreden, waarbij met name de familie aangeeft dat ze zich met IHT vaak beter  ondersteund voelen dan in de kliniek.

Sinds de start van IHT hebben we vele tientallen bedden kunnen afbouwen en daardoor een kliniek kunnen sluiten.

 

  • Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Wij  willen graag nog onze crisisdienst buiten kantooruren volledig integreren met IHT. Verder zullen we ons steeds meer op de wijk gaan richten omdat in feite alle patiënten die we in zorg hebben mensen zijn met ernstige psychiatrische aandoeningen en daarmee zullen we dus goed moeten kijken hoe IHT zich verhoudt tot de FACT wijkteams en de sociale wijkteams van de gemeente.

Print Friendly, PDF & Email