De doelstelling van het onderzoek is om aanbevelingen te kunnen doen om het leren van ROM met professionals binnen de GGZ te bevorderen.
De huidige bezuinigingen in de zorg vragen van zorgverleners om het zorgproces efficiënt en doelma- tig in te richten. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg. Cliënten krijgen een steeds belangrijker rol bij het kiezen van de behandeling. Transparantie wordt gezien als één van de manieren om de zorg efficiënter en doelmatiger te maken.
Binnen de GGZ is gestart met Routine Outcome Monitoring (ROM). Het routinematig meten, evalue- ren en terugkoppelen van uitkomsten. Door het bieden van transparantie over de behandeluitkom- sten is het mogelijk vergelijkingen te maken tussen instellingen en hiervan te leren. Het koppelen van behandeluitkomsten aan behandelprogramma’s maakt het mogelijk de effectiviteit van de pro- gramma’s te beoordelen.
Het leren van behandeluitkomsten in de zorg kan niet zonder de hoofdrolspelers, de professionals. Immers, de kwaliteit van zorg wordt bepaald door de interactie tussen behandelaar en cliënt. Er is nog weinig bekend op welke wijze professionals betrokken kunnen worden bij het leren van zorguit- komsten.
De introductie van ROM binnen de GGZ in Nederland is niet zonder slag of stoot gegaan. Het eige- naarschap van ROM is uit de spreekkamer verdwenen en van de professionals verschoven naar de wereld van de managers en de financiers. Hierdoor bestaat er grote weerstand bij professionals om ROM te gebruiken en hiervan te leren.
In deze studie is de praktijk van ROM binnen de GGZ bestudeerd om zicht te krijgen op welke wijze er geleerd kan worden van uitkomstmaten. Op basis van de literatuur is een conceptueel model opge- steld voor het leren door professionals in teams. Op basis van het conceptuele model is de praktijk van leren van ROM onderzocht bij drie GGZ instellingen in Nederland.
Geconcludeerd werd dat het leren van ROM niet zonder eigenaarschap bij professionals kan. Voor organisaties is het van belang om ROM te zien als middel om strategische organisatiedoelen te berei- ken. Leren van ROM is alleen maar mogelijk als er gekozen wordt voor een implementatiestrategie welke aansluit bij de intrinsieke motivatie van de professional. Naast adequate uitkomstmaten (de data) moet bij leren van ROM aandacht worden besteed aan de inhoud en het proces van teamleren en de ondersteuning die dit vraagt.

Download masterthesis

Print Friendly, PDF & Email