Door behandeling van een cliënt vanuit een wijkteam zijn een drietal typen interventies te onderscheiden: behandeling, rehabilitatie en herstel, en intensivering van zorg bij ontregeling/crisissituaties. Afhankelijk van het stadium waarin de cliënt zich bevindt en de benodigde intensiteit, wordt hulp door de individuele hulpverlener of zonodig door het hele team geboden.
Deze drie type interventies volgen elkaar niet chronologisch op, maar kunnen samengaan of elkaar gedeeltelijk afwisselen. Elk stadium vraagt andere activiteiten en een andere houding van de hulpverlener. Het model geeft de benodigde activiteiten in de verschillende stadia weer.

image

In het stadium ‘behandeling’ wordt er behandeling geboden volgens de multidisciplinaire richtlijnen. In het stadium ‘rehabilitatie en herstel’ wordt door hulpverleners zo goed mogelijk ondersteuning geboden bij het herstelproces. Deze ondersteuning is erop gericht de cliënten met behulp van maatschappelijke en/of individuele steunsystemen weer succesvol te kunnen laten meedoen in de maatschappij. In het stadium ‘intensivering van zorg bij ontregeling/crisissituaties’ wordt door opschaling van de ambulante hulpverlening voorkomen dat mensen in een ernstigere crisissituatie belanden en al of niet tijdelijk in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden opgenomen. In dit stadium wordt de cliënt zolang als nodig intensief door alle leden van het wijkteam bezocht en begeleid. Dit kan gaan om vier tot vijf contactmomenten per dag, uitgevoerd door wisselende hulpverleners.

Een ander doel van de methodiek is bemoeizorg te bieden aan mensen waarvan vermoed wordt dat ze een ernstig psychische stoornis hebben, maar die zelf (nog) geen hulpvraag hebben. Dit gebeurt door actief in te gaan op signalen uit de omgeving, zoals politie, gemeenten, woningcorporaties, het vangnet en adviesteam (onderdeel van de GGD) en door mensen thuis of elders (maatschappelijke opvang, winkelcentrum, park, etc.) te bezoeken en hen te verleiden tot contact. Bij het bieden van deze bemoeizorg staat het principe ‘zoeken, vinden, binden’ centraal.

Bron: www.fact.nl

Print Friendly, PDF & Email