Er is veel aandacht voor de regulatie van negatief affect en de relatie met depressie. Er is bewijs dat een ruminerende response stijl van negatief affect, negatief affect verlengt en uitdiept. Dit heeft effect op het ontstaan en aanhouden van een depressieve episode.
Er is groeiend bewijs dat er ook een verschil is tussen mensen met een depressie en zonder een depressie, in de manier waarop ze positief affect reguleren.
Dit onderzoek is er op gericht om, binnen een klinische populatie, het verband tussen depressie en positieve affectregulatie te onderzoeken. Ook wordt er onderzocht welke strategieën voor het reguleren van positief affect worden gebruikt door mensen met een depressie. Verder wordt er onderzocht of het reguleren van positief affect veranderd naarmate de ernst van een depressie toe- of afneemt, na een vast tijdsinterval. Huidig onderzoek vond plaats in een klinische populatie, cliënten van Altrecht Polikliniek (N=115).
Uit dit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat, in de klinische populatie, tussen depressie en positieve affectregulatie. Mensen met hogere scores op depressie rapporteren meer gebruik van dysfunctionele positieve affectregulatie strategieën en mensen met lagere scores op depressie rapporteren meer gebruik van functionele strategieën. Er is gekeken of na een bepaald tijdsinterval, een verschil in depressie samenhangt met een verschil in positieve affectregulatie. Uit dit onderzoek is gebleken dat verschilscores in depressie, na een tijdsinterval van drie maanden, samenhangen met verschilscores in positieve affectregulatie.
Dit heeft belangrijke klinische implicaties. Eén implicatie is dat mensen met een depressieve stoornis niet alleen een verstoorde negatieve affectregulatie hebben, maar ook een verstoorde positieve affectregulatie. Positieve affectregulatie verklaart een significant deel van de variantie binnen depressie. Deze kennis zou geïmplementeerd moeten worden in de klinische praktijk, in de behandeling van depressie. Toekomstig onderzoek zou zich moeten focussen op welke manier positieve affectregulatie bij depressieve mensen beïnvloed kan worden door middel van klinische interventies.
Download onderzoek

Print Friendly, PDF & Email