In dit onderzoek is de effectiviteit van een positief psychologische interventie onderzocht onder een niet- klinische populatie (N= 66). Twee interventies zijn met elkaar vergeleken, ‘Mindfulness- based Stress Reduction’ (MBSR) en ‘Love & Kindness’ meditatie (LKM). De interventies bestonden beiden uit vijf audio- oefeningen, totale deelname werd verspreid over zes dagen. Conditie- en tijdseffecten voor drie tijdsmomenten op positief affect en depressieve symptomen zijn vervolgens getoetst met een factoriële ANOVA voor herhaalde metingen. Tenslotte is de samenhang tussen veranderingen in depressieve symptomen en positief affect en veranderingen in de emotieregulatie strategieën ‘dampening’, emotie-focus positieve ruminatie en zelf-focus positieve ruminatie onderzocht. Uit de resultaten blijkt geen significant conditie- effect, maar wel een significant tijdseffect. Dat wil zeggen dat beide interventies een significante toename in positief affect en afname van depressieve symptomen teweegbrachten. Er was tevens significante samenhang tussen veranderingen in positief affect en veranderingen in ‘dampening’, emotie-focus positieve ruminatie en zelf-focus positieve ruminatie. Significante samenhang tussen veranderingen in depressieve symptomen en veranderingen in ‘dampening’ en emotie-focus positieve ruminatie is ook gebleken, echter samenhang met verandering in zelf-focus positieve ruminatie bleef uit. De resultaten uit deze studie zijn veelbelovend, vervolgonderzoek dient de effecten echter ook te onderzoeken in een klinische populatie. Er dient tenslotte rekening gehouden te worden met het ontbreken van een controle- of wachtlijstconditie in deze studie.

Download onderzoek

Print Friendly, PDF & Email