verwijzing

Een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist is in de Jeugdwet  een rechtstreekse doorverwijzing naar de niet vrij toegankelijke jeugdhulp die de gemeente inkoopt. De gemeente mag hier niet ‘tussen’ zitten, maar stuurt hierop door de inkoopafspraken die de gemeente maakt met jeugdhulpaanbieders. Met andere woorden: de huisarts verwijst naar een vorm van jeugdggz, maar de gemeente bepaalt wie de zorg gaat leveren. Gemeenten en huisartsen moeten afspraken maken over hoe zij willen afstemmen en hoe de huisarts weet welke jeugdhulp is ingekocht.

(zorg)toewijzing

Een zorgtoewijzing is een toekenning van zorg (op individueel niveau) door de gemeente aan de zorgaanbieder. Hiermee  bevestigt de gemeente aan de zorgaanbieder dat er door die zorgaanbieder zorg aan die jeugdige mag worden geleverd.

 

beschikking

Een beschikking is een toekenning van jeugdhulp door de gemeente aan de jeugdige/de ouders. Er kan standaard een beschikking worden afgegeven of alleen als de cliënt hierom vraagt of als het noodzakelijk is voor het juridisch proces. De wijze waarop gemeenten omgaan met de beschikking wordt vastgelegd in de modelverordening van gemeenten.

Relatie beschikking – zorgtoewijzing

De gemeente kan de beschikking gebruiken als betalingsgrond voor de jeugdhulpaanbieder en/of voor zijn eigen administratie. De beschikking wordt dan gebruikt als zorgtoewijzing.

In het declaratiebericht voor de jeugd (JW321 en JW303) wordt het beschikkingsnummer gevraagd. Het beschikkingsnummer identificeert de zorgtoewijzing en wordt ook wel  ‘opdrachtnummer’  of  ‘toewijzingsnummer’ genoemd.

Zie verder: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdhulp/nieuws/vng-modelverordening-jeugdhulp-is-geactualiseerd en de meest gestelde vragen zoals opgesteld door de VNG in de bijlage.

20141017_bijlage-1-veelgestelde-vragen-modelverordening-jeugdhulp-en-jeugdwet_2

Print Friendly, PDF & Email