Per 1 januari 2015 geldt voor nieuwe cliënten dat de eerste 3 jaar zorg met verblijf gericht op behandeling komt te vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het eerste jaar daarvan wordt, net als nu, bekostigd op basis van DBC’s. Het tweede en derde jaar wordt bekostigd op basis van zorgzwaartepakketten (ZZP’s). De behandelaar bepaalt in principe of na 365 dagen onafgebroken verblijf voortgezet verblijf gericht op behandeling noodzakelijk is. Wanneer dat niet het geval is, kan de behandeling zo nodig ambulant worden voortgezet of kan begeleiding of beschermd wonen vanuit de Wmo aan de orde zijn. Wanneer dat wel het geval is, dient de zorg vanaf de 366ste dag op basis van een ZZP GGZ-B bekostigd te worden. De behandelaar bepaalt in principe ook welk ZZP passend is.

Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met zorgverzekeraars een checklist ontwikkeld ter ondersteuning van het proces van toegang. Zorgverzekeraars geven aan bij de zorginkoop afspraken te willen maken over een rol van de zorgverzekeraar bij de bepaling van de hoogte van de ZZP en de noodzaak van voortzetting van het verblijf. Zij willen hiermee de rechtmatigheid van de aanspraak op verlengd verblijf met behandeling in de LGGZ vooraf of achteraf toetsen. Op die manier wordt ook de aanspraak van de Zvw door zorgverzekeraars scherp gehouden en willen zorgverzekeraars samen met de zorgaanbieder de zorgzwaarte van een cliënt vastleggen.

GGZ Nederland en het Landelijk Platform Ggz zijn inhoudelijk alleen zijdelings bij het ontwikkeltraject betrokken geweest. In gesprekken met ZN heeft GGZ Nederland wel nadrukkelijk aangekoerst op een uniforme werkwijze, betrokkenheid zorgaanbieders bij het ontwikkeltraject en gemeenten. Als resultaat daarvan hebben een aantal zorgaanbieders meegelezen in het concept en hebben bijna alle zorgverzekeraars zich geschaard achter de ZN checklist. Zij kunnen ervoor kiezen de ZN checklist vooraf of achteraf te gebruiken en communiceren zelf met de zorgaanbieders over de checklist.

Menzis en DSW hebben echter aangegeven niet over te gaan tot het gebruik van de ZN checklist. Menzis heeft de afgelopen week een eigen instrument gecommuniceerd richting zorgverzekeraars. GGZ Nederland en het Landelijk Platform Ggz gaan hierover in gesprek met Menzis, met name over bepaalde privacy aspecten. Het staat individuele zorgaanbieders bij het inkoopgesprek vrij om zelf het gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan over het gebruik van de instrumenten. Graag blijven wij op de hoogte van signalen uit de praktijk over dit onderwerp. U kunt deze mailen naar ymoolenaar@ggznederland.nl.

Print Friendly, PDF & Email