Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering – waaronder emotionele en/of fysieke verwaarlozing en mishandeling en seksueel misbruik – gaat gepaard met hoge stress gedurende een langere periode. Dit kan leiden tot diverse psychische-, gezondheids- en sociaal-maatschappelijke problemen in de volwassenheid met een hoge negatieve impact op persoonlijke levens, de directe omgeving en de maatschappij. De aard en ernst van de gevolgen varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. Er is een lineair verband tussen Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en een scala aan psychische stoornissen. In de klinische praktijk zien we cliënten met sterk uiteenlopende symptomen die veelal horen bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. De vraag is: hoe kan binnen deze complexiteit van psychische problematiek passende traumabehandeling plaatsvinden? 
De toegenomen kennis over psychologische-, neurofysiologische- en sociale processen die optreden bij chronische stress biedt ons de mogelijkheid om de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychische problematiek in de volwassenheid steeds beter te begrijpen. Dit heeft ons in staat gesteld tot de ontwikkeling van hoogstaande behandelmethoden. Deze kennis willen wij graag met u delen. 

Voor dit congres hebben wij verschillende deskundigen bereid gevonden om vanuit hun eigen expertise een bijdrage te leveren waaronder drs. Wilma Boevink, dr. Iva Bicanic, dr. Suzette Boon en dr. Nienke Kool die een plenaire lezing zullen houden. In de middag kunt u interessante workshops volgen van landelijke experts. De gehele dag is er aandacht voor de klinische praktijk en de wetenschappelijke stand van zaken. U krijgt alle ruimte voor interactie met de sprekers en workshopgevers. De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te ontmoeten die werkzaam zijn in het traumaveld. 

Doelgroep

Het congres richt zich op professionals die te maken hebben of kunnen krijgen met volwassenen met psychische problematiek als gevolg van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten, artsen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, studenten en overige belangstellenden.

Accreditatie

Is aangevraagd bij Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), Vereniging EMDR Nederland (VEN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V).

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid vindt plaats op Donderdag 8 oktober 2015 in het Congres en meeting center ‘Eenhoorn’ te Amersfoort.

Meer informatie

Print Friendly, PDF & Email