De verslavingszorg in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Vanuit de overheid is gestuurd op de transitie van de specialistische GGZ naar de basis-GGZ. Daar zitten we nu midden in. Ook op instellingsniveau zijn grote ontwikkelingen in gang gezet in de (sociale) verslavingszorg. De klassieke tweedeling tussen verslavingszorg en reguliere psychiatrie wordt als niet passend meer ervaren. De rol van ervaringsdeskundigheid wordt groter en er wordt steeds meer gewerkt vanuit de herstelgerichte visie. De uitdaging is om goed om te gaan met al deze veranderingen. Want wat betekent de transitie voor de samenwerking tussen de huisarts, basis-GGZ en specialistische GGZ als het gaat om het behandelen van verslaving? Hoe kunnen wijkteams en FACT-teams zó ingericht worden dat er een goede basis ontstaat voor effectieve behandeling en goede zorg binnen de (sociale) verslavingszorg? Welke consequenties hebben al deze ontwikkelingen voor de cliënt? Hoe ervaart de cliënt de inzet van ervaringsdeskundigen en hoe kan dit in de praktijk het best worden vormgegeven? Op welke manier kun je nu écht herstelgericht bezig zijn met de cliënt? Vele vragen dus, die om een passend antwoord vragen. 

Na het succesvolle congres in 2013 wordt er een tweede congres georganiseerd met als titel “Sociale verslavingszorg: Bruggenbouwers gevraagd!”. Het hoofdthema van dit congres is verslavingszorg van de basis-GGZ tot de specialistische zorg, waarbij ook ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg een prominente plek in het programma krijgen. 

DOELGROEP

Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, artsen, verslavingsartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, politie, justitie, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de (sociale) verslavingszorg. 

KOSTEN

€ 295,- 

Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen en familie kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl

INSCHRIJVING

Inschrijving geschiedt digitaal door ons online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.

Het is ook mogelijk om uw gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het in-schrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam, woonplaats en congres “Bruggenbouwers gevraagd!”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt een digitale nota via E-mail die tevens een bevestiging van uw inschrijving is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 26 oktober 2015. 

Inschrijfvoorwaarden:

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 26 oktober 2015. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 26 oktober 2015 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

LOCATIE

Congrescentrum ‘De Reehorst’

Bennekomseweg 24 – 6717 LM Ede (Gld)

Tel. 0318 – 75 03 00

‘De Reehorst’ ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.

Bij ‘De Reehorst’ is ruime parkeergelegenheid. 

INFORMATIE

Congressecretariaat Stichting Sympopna

Postbus 14109, 3508 SE Utrecht

Tel. 06 – 83191953 

Email: info@sympopna.nl

Website: www.sympopna.nl

Print Friendly, PDF & Email