Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders zoals beschreven in het Handboek Vroege Psychose.

Lees verder

ARBEIDSMARKTMONITOR GGZ NEDERLAND: TRENDS OP DE ARBEIDSMARKT IN DE GGZ

De ggz-sector zit in een overgangsfase. De opeenstapeling van beleidswijzigingen heeft gevolgen voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve personele samenstelling van de sector en leiden tot afwijking van historische trends op de arbeidsmarkt. Dit paper gaat met name in op te verwachten kwalitatieve veranderingen in de personele samenstelling in de ggz.

Lees verder

AMBULANT FPT – SAMENWERKING GGZ-RECLASSERING

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. De werkwijze brengt veranderingen mee in het werk van ggz-en reclasseringsprofessionals. Voor hen is dit theorieboek (pdf) geschreven met de uitgangspunten van de werkwijze, welke partners betrokken zijn en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze partners zijn.Bij het theorieboek hoort een praktisch werkboek. Hierin wordt de werkwijze in de vorm van procesomschrijvingen weergegeven.

Lees verder

‘Kind beschadigd door stressvolle relatie tussen ouders’ – CAPRD

De conditie Child Affected by Parental Relationship Distress (CAPRD) van een kind is als nieuwe diagnose opgenomen in DSM-5, echter nog weinig bekend (en begrepen) in het kader van complexe/hoog conflict scheidingen. Daarom geeft Erik van der Waal (Oprichter /Inititatiefnemer HerVerbinden en gespecialiseert mediator / adviseu) extra aandacht voor deze diagnose.

Lees verder

Ggz-verpleegkunde in de praktijk

In het nieuwe boek Ggz-verpleegkunde in de praktijk worden interventies uitgewerkt waarmee ggz-verpleegkundigen een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg. Hierbij komen ook grensgebieden van de ggz-verpleegkunde aan bod: de psychogeriatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De afzonderlijke interventies worden inhoudelijk beschreven, de wetenschappelijke evidentie ervan wordt belicht en de uitvoering van de desbetreffende interventie wordt in detail beschreven.

Lees verder

Schizofrenie bestaat: wel / niet / weet niet

De suggestie dat schizofrenie niet bestaat, heeft geleid tot een discussie in de landelijke pers. De diagnose schizofrenie zou ten onrechte leiden tot stigmatisering en defaitisme bij de behandeling en we zouden deze moeten vervangen door het bredere begrip psychose. Men ondersteunt dit met de stelling ‘schizofrenie bestaat niet’. In reactie hierop stellen anderen dat […]

Lees verder

De paarse krokodil in de psychiatrie: over bureaucratie, bureaucratisme en onze heimelijke liefde voor procedures

Een veelgehoorde klacht in de psychiatrie is dat het directe patiëntencontact en de kwaliteit van zorg te lijden hebben onder bureaucratische processen. Om het directe patiëntencontact weer centraal te stellen in de psychiatrie dient bureaucratisme voortvarend te worden aangepakt. Daarbij kan de overheid faciliterend optreden, maar kunnen hulpverleners zelf een sleutelrol vervullen en daarmee tevens […]

Lees verder