Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood

De laatste jaren zijn personen met verward gedrag (‘verwarde personen’) vaak in het nieuws vanwege overlast. Er is veel discussie over de interpretatie van het begrip ‘verwarde personen’, de cijfers hierover, de voorgestelde aanpak en de rol van ggz. Dit essay van Niels Mulder – gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie – biedt een kritische beschouwing van het begrip ‘verwarde personen’, de vermeende toename en de rol van de ggz hierbij.

Lees verder

Routekaart psychische aandoeningen en werk

De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies: voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen de Routekaart  psychische aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is voor mensen met een psychische aandoening.

Lees verder

Forensische verslavingszorg: patiënt en samenleving worden er beter van

Veel veroordeelden met herhaald crimineel gedrag kampen met psychische problemen. Vaak gaan die ook nog gepaard met problematisch gebruik van drugs
of alcohol. Dan kan de forensische zorg van Bouman (onderdeel van Antes) een gecombineerde verslavings- en psychiatrische behandeling bieden. Lees dit artikel en nog meer in de Antes nieuwsbrief voor relaties. Deze uitgave is bestemd voor de relaties van Antes en voor de merken Bouman, Delta, Sprink, Youz en Buurt m/v.

Lees verder

Generieke module Destigmatisering

De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies.

Lees verder

Generieke module acute psychiatrie gepubliceerd

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling is de Generieke module Acute psychiatrie ontwikkeld. De nieuwe Generieke module Acute psychiatrie is opgesteld door vertegenwoordigers van álle partijen die betrokken zijn in de keten van de acute psychiatrische zorg. Het resultaat is een breed gedragen module die de inhoud van zorg beschrijft welke de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie, en de organisatie van zorg die daarbij past.

Lees verder

Visualisaties: Zo werkt de zorg

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en objectieve feiten over de zorg. De zorg helder in beeld.

Lees verder

Beroepsprofiel gz-psycholoog beschikbaar

Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog precies? Waarin onderscheidt hij zich van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten, zoals de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, en van niet-BIG-geregistreerde psychologen zoals de masterpsycholoog? En, hoe verhoudt dit  werk zich tot dat van de psychotherapeut, een beroep dat voor velen erg lijkt op dat van de gezondheidszorgpsycholoog en de klinisch psycholoog?
In het nieuwe beroepsprofiel gz-psycholoog wordt antwoord gegeven op deze vragen en worden specialisten aan het woord gelaten

Lees verder

Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders zoals beschreven in het Handboek Vroege Psychose.

Lees verder