Drie jaar high en intensive care; evaluatie van ervaringen van cliënten en medewerkers en effect op gebruik van dwang en drang

In het kader van de landelijke campagne tegen dwang en drang in de psychiatrie, is bij GGz Eindhoven in 2012 de eerste moderne high en intensive care (hic) geopend. Na 3 jaar is de balans opgemaakt. De cijfers laten zien dat het aantal dwang- en drangtoepassingen tussen 2012 en 2015 met 42% is afgenomen. Cliënten beoordelen hun opname veelal positief, met name de behandeling/begeleiding door medewerkers en het kunnen gebruiken van technologie. Ook medewerkers zijn positief over het werken volgens het hic-model. Dit blijkt uit evaluatieonderzoek naar de evaluatie van het verloop van de dwang- en drangcijfers dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees verder

Lancet Psychiatry: Neurofeedback werkt niet bij ADHD

Veel studies suggereren dat elektro-encefalografische (EEG) neurofeedback gunstig kan zijn bij de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Echter, het aantal goed gecontroleerde studies is laag en neurofeedback technieken worden beschouwd als zeer controversieel. In dit eerste gerandomiseerde, sham-gecontroleerde onderzoek werd de werkzaamheid (in vergelijking met sham neurofeedback) en efficiëntie (in vergelijking met meta-cognitieve therapie) onderzocht van een standaard EEG neurofeedback protocol bij volwassenen met ADHD. Er zijn geen specifieke effecten aangetoond van neurofeedback op ADHD-symptomen bij volwassenen.

Lees verder

Positief en negatief affect hangen samen met lichamelijke klachten

Onderzoeker Maria Schenk heeft met behulp van 586 deelnemers aan de HoeGekIsNL dagboekstudie laten zien dat positief affect (PA) en negatief affect (NA) samenhangen met lichamelijke klachten. Op groepsniveau hadden mensen met meer NA meer lichamelijke klachten en mensen met meer PA minder klachten. Binnen personen over de tijd, echter, werd een toename in PA gevolgd door een afname in lichamelijke klachten over de volgende 24 uur. Binnen personen was het effect van NA op klachten veel kleiner.

Lees verder

Behandeling door forensische (f)act-teams toont verbetering bij cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag

Cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag laten verbetering zien tijdens de behandeling door forensische (f)act-teams, zo blijkt uit aangeleverde gegevens van acht forensische (f)act-teams over kenmerken van cliënten en uitkomsten van zorg. De gegevens zijn tussen 2009 en 2011 op twee meetmomenten (met een tussenpoos van gemiddeld een jaar) aangeleverd. De resultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees verder

Onderzoek naar effecten van EMDR op de klachten van cliënten met PTSS en een lichte LVB

Het is bekend dat mensen met onbehandelde PTTS ook vaak andere psychiatrische (verslaving, depressie etc), gedrags- en lichamelijke problemen hebben en een verminderde kwaliteit van leven. In haar werk als GZ psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog heeft Inge Verhagen veel cliënten gezien met een PTSS. Een stoornis die ook zichtbaar gepaard gaat met veel lijden. Wetenschappelijk onderzoek naar behandeling van PTSS bij cliënten met een LVB is echter schaars. Terwijl de noodzaak tot het ontwikkelen van evidence based behandelingen groot is. Vanwege deze reden is zij dan ook gestart met onderzoek naar de effecten van de traumabehandeling Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) op de klachten van cliënten met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en een licht verstandelijke beperking (LVB).

Lees verder

Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijken daar mee te maken te hebben. Het UMC Utrecht Hersencentrum start een onderzoek om te kijken of dit proces met behulp van een voedingssupplement ook voordelig benut kan worden. Als dat lukt, is dat mogelijk een nieuwe therapie tegen depressies na een jeugdtrauma, ook op latere leeftijd.

Lees verder

Meten van naleving van richtlijnen en behandelkwaliteit met data van routine outcome monitoring

Esther van Fenema heeft vastgesteld dat bij poliklinisch behandelde patiënten betrouwbaar nagegaan kan worden of de behandeling conform de richtlijnen is. Zij vond dit in onderzoek met een beperkte set kwaliteitsindicatoren en met gebruik van ROM-data. Gecombineerde behandelingen (farmacotherapie en psychotherapie) leidden eerder tot het niet naleven van de richtlijnen en ook bij patiënten met een lage vitaliteit was dit het geval.

Lees verder